Algemene voorwaarden

MD Verzuimadvies


Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
- Opdrachtgever: degene die de overeenkomst met MD Verzuimadvies aangaat.
- MD Verzuimadvies: opdrachtnemer, mevrouw L.M. Demmers, h.o.d.n. MD Verzuimadvies.
- Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de MD Verzuimadvies uit anderen hoofde worden verricht voor opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen MD Verzuimadvies en opdrachtgevers. Per opdracht kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met MD Verzuimadvies zijn overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de bestuurders en werknemers van MD Verzuimadvies en/of op de eventueel door MD Verzuimadvies ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
5.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.
6. Indien MD Verzuimadvies schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht.
7. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

Artikel 3. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding
1. In de offertes van MD Verzuimadvies wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
2. Alle offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid van offertes is beperkt tot 21 dagen na uitgifte, tenzij schriftelijk anders vermeld.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MD Verzuimadvies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Alleen een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever verbindt MD Verzuimadvies tot het uitvoeren van een opdracht.
6. De overeenkomst heeft het karakter van een inspanningsverplichting. MD Verzuimadvies zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 4. Ter beschikking stellen informatie
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke MD Verzuimadvies overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van MD Verzuimadvies te stellen.
2. MD Verzuimadvies heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden en vrijwaart MD Verzuimadvies voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

Artikel 5. Uitvoering opdracht
1. MD Verzuimadvies heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de MD Verzuimadvies aan te wijzen persoon of derde. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
2. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van de opdrachtgever, die niet vallen onder de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van MD Verzuimadvies het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijdens opdrachtgever zijn verricht tegen het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van MD Verzuimadvies met andere middelen dit bewijs te leveren.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed, indien beide partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal MD Verzuimadvies dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever zal MD Verzuimadvies de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerkosten, zijn die voor rekening van de opdrachtgever. Dit zal schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.

Artikel 7. Tarieven en kosten van de opdracht
1. De geldende tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn vermeld op de door MD Verzuimadvies aan de opdrachtgever verstrekte offerte.
2. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven en kosten in euro's en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
3. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven tevens exclusief de met de opdracht samenhangende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, huur van ruimtes, secretariaats- en administratiekosten.
4. Het honorarium van MD Verzuimadvies is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend per uur of traject/project met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van MD Verzuimadvies en is verschuldigd naarmate door MD Verzuimadvies werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, tenzij anders overeengekomen.
5. Het honorarium van MD Verzuimadvies, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derde(n), wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door MD Verzuimadvies aan opdrachtgever gedeclareerd per maand, per kwartaal of per jaar of na voltooiing van opgedragen werkzaamheden, dat ter keuze van MD Verzuimadvies. MD Verzuimadvies is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. De betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders overeengekomen tussen MD Verzuimadvies en de opdrachtgever.
2. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op en dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan MD Verzuimadvies schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt.
3. Als blijkt dat het gefactureerde bedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn op de bankrekening van MD Verzuimadvies is bijgeschreven, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering van MD Verzuimadvies terstond opeisbaar.
4. Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum tot en met de dag van algehele voldoening de samengestelde wettelijke handelsrente verschuldigd.
5. Opdrachtgever is, indien en voor zo ver opdrachtgever een declaratie van MD Verzuimadvies niet (volledig of gedeeltelijk) heeft voldaan, vanaf de vervaldatum van de factuur, buitengerechtelijk incassokosten, vastgelegd in het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, verschuldigd over het openstaande deel van de factuur. Indien ter zake van de betaling van de declaratie door de opdrachtgever (buiten-) gerechtelijke incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn alle door MD Verzuimadvies gemaakte daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.
6. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt MD Verzuimadvies zich tevens het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen ter zake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van MD Verzuimadvies.

Artikel 9. Ontbinding van een opdracht
1. Indien een opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien is MD Verzuimadvies, na ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.
2. In geval van betalingsonvermogen, aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling, aanbieding van een crediteurenakkoord, beslaglegging of dreigende beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtgever direct in verzuim en kan MD Verzuimadvies de overeenkomst met directe ingang van rechtswege ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, zonder dat daartoe een opzegtermijn of ingebrekestelling is vereist.
3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, en de verschuldigdheid van het loon van MD Verzuimadvies afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de MD Verzuimadvies recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de MD Verzuimadvies verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.
4. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft de MD Verzuimadvies recht op het volledig loon van de opdracht, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volledige loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden de besparingen die voor de MD Verzuimadvies uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.
5. In het in art. 9 lid 3 bedoelde geval heeft de MD Verzuimadvies recht op vergoeding van alle kosten verbonden aan de door MD Verzuimadvies in het kader van de overeenkomst reeds aangegane externe verplichtingen en zal MD Verzuimadvies alle in het kader van de werkzaamheden tot stand gebrachte materialen aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Voor zover dit leidt tot extra kosten voor MD Verzuimadvies, is MD Verzuimadvies gerechtigd deze extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie die hen uit hoofde van de gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim moet gelden.
2. Door de opdrachtgever aan MD Verzuimadvies verstrekte persoonsgegeven zullen door MD Verzuimadvies alleen worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist o.i.d. van MD Verzuimadvies, zal MD Verzuimadvies de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van MD Verzuimadvies jegens opdrachtgever voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het MD Verzuimadvies beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een half jaar, geldt een verdere begrenzing tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden met een maximum van € 5000,00.
3. MD Verzuimadvies is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart MD Verzuimadvies voor vorderingen van derden, waaronder begrepen werknemers van opdrachtgever, wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan MD Verzuimadvies geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
2. Opdrachtgever vrijwaart MD Verzuimadvies voor aanspraken van derden (door MD Verzuimadvies ingeschakelde derden daaronder begrepen, alsmede werknemers van opdrachtgever ) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
3. De opdrachtgever vrijwaart MD Verzuimadvies voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen werknemers van opdrachtgever , die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan MD Verzuimadvies toegerekend kan worden.
4. Indien MD Verzuimadvies door derden mocht worden aangesproken voor schade als gevolg van of in verband met de uitvoering van de opdracht, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor adequate en met deskundigheid getroffen voorzieningen en maatregelen. Opdrachtgever is verplicht te doen wat van hem in dat geval mag worden verwacht, teneinde de schade voor MD Verzuimadvies zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. Mocht de opdrachtgever nalaten adequate maatregelen en voorzieningen te treffen, dan is de MD Verzuimadvies, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf noodzakelijke voorzieningen te treffen. Alle kosten verbonden aan deze voorzieningen/maatregelen aan de zijde van MD Verzuimadvies komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart MD Verzuimadvies voor alle schade die bij een derde is ontstaan als gevolg van het uitblijven van tijdig getroffen voorzieningen en maatregelen door opdrachtgever.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
Op deze voorwaarden en elke overeenkomst tussen MD Verzuimadvies en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de opdrachtgever en MD Verzuimadvies een geschil optreedt trachten partijen in minnelijk overleg tot een regeling te komen. Wanneer een regeling in der minne niet mogelijk is zal het geschil in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de MD Verzuimadvies, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Versie: februari 2017